Ataraksija u doba previše informacija

Eric Scheske razmatra vezu između Pira iz Elide i internetske kulture.


Kako biti cinik

Roger Caldwell razmatra život i način razmišljanja psa Diogena.


Demokrit: Empirijski racionalist

Chris Christensen tvrdi da su dvije temeljne filozofske suprotnosti bile skladno ujedinjene u Demokritovoj misli (460.-370. pr. Kr.).


Korijeni i grane filozofije

Will Bouwman o tome kako su Tales, Anaksimandar, Pitagora, Parmenid i Zenon uspostavili empirizam, matematiku i logiku kao dominantne značajke zapadnog razmišljanja.


Epikur & Job

Benjamin Kerstein istražuje drevni rascjep u zapadnom razmišljanju i modernoj kulturi uspoređujući filozofije Epikura i Joba.