Ekstaza kroz samouništenje

Danelle Gallo - Georges Bataille (službeni glazbeni video) Danelle Gallo - Georges Bataille (službeni glazbeni video)


Francuski postmarksizam

Peter Benson govori nam kako su kritike i Marxa i kapitalističkog društva evoluirale u Francuskoj, s posebnim osvrtom na Jeana Baudrillarda i Bernarda Stieglera.


Pobijanje puževa pečenom govedinom

James Alexander smatra Alaina Badioua krivim za užase, ali ponekad vrijednim čitanja.


Derridaova izvedba

Yonathan Listik izvodi lingvističku izvedbu kako bi priopćio Derridainu lingvističku izvedbu.


Heterotopija Facebooka

Robin Rymarczuk je 'prijatelj' Michela Foucaulta.